Voorbeeld Gebruikersovereenkomst hardware

Dit document betreft een voorbeeld gebruikersovereenkomst welke uw organisatie kan gebruiken ter inspiratie voor een eigen te ontwikkelen overeenkomst aangaande het verstrekken van hardware. Op onze kennisbank vind u verschillende voorbeelden van formulieren en sjablonen van gebruikersovereenkomsten. welke u in uw organisatie kunt gebruiken bij voor ICT & Telecom doeleinden. 

Het is nadrukkelijk de bedoeling u met dit voorbeeld te inspireren en tot nadenken te zetten over de zaken welke komen kijken bij het verstrekken van hardware aan medewerkers. Ieder punt in dit voorbeeld dient u zelf af te wegen en op maat te maken voor uw organisatie.

VTM adviseert de gebruikersovereenkomst te combineren met een beleid of richtlijnen welke door medewerker. VTM accepteert geen enkele aansprakelijkheid aangaande dit document, bepalingen in dit document en/of gevolgen van het gebruik van dit voorbeeld in of voor uw organisatie. 


Voorbeeld gebruikersovereenkomst

De ondergetekenden:

 

Bedrijfsnaam

Straat + Huisnummer

Postcode + Vestigingsplaats

 

Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: [tekenbevoegde]

 

en

 

Medewerker

Straat + Huisnummer

Postcode + Vestigingsplaats

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1: Algemeen             

Werkgever stelt aan werknemer hardware ter beschikking. Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van een door werkgever ter beschikking gestelde hardware is werknemer verplicht deze gebruikersovereenkomst te tekenen.

 

Artikel 2: Duur van de gebruikersovereenkomst             

De werknemer aan wie hardware ter beschikking gesteld wordt, krijgt deze gebruikersovereenkomst als aanvulling op zijn arbeidsovereenkomst.

 

Werkgever stelt de volgende hardware artikelen ter beschikking:

 

Naam hardware:     Apple iPhone X                     

Serienummer:          5CG507205D

                   

In principe wordt de gebruikersovereenkomst aangegaan voor de duur van arbeidsovereenkomst. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft wordt deze periode herzien. Het is werknemer niet toegestaan de hardware te verhuren dan wel uit te lenen aan derden.

 

Artikel 3: Schade             

Schade aan de hardware in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient direct te worden gemeld aan werkgever.

 

In geval van schade/diefstal aan de hardware zal werknemer zo mogelijk door de politie daarvan proces-verbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen). Indien de verzekeraar op grond van het ontbreken van een proces-verbaal en/of andere door de werknemer redelijkerwijze te verstrekken gegevens/bewijzen niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is werknemer daarvoor verantwoordelijk.

 

Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de hardware of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van werknemer voor zover deze niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed.

 

Artikel 4: Beëindiging             

Beëindiging van de gebruikersovereenkomst respectievelijk van het gebruik van de gebruiksovereenkomst hardware eindigt:

  • indien werknemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet naar behoren nakomt; werkgever kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht van werkgever op schadevergoeding;
  • op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt beëindigd om welke reden dan ook;
  • indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van werknemer; dit ter beoordeling van werkgever;
  • door schriftelijke opzegging van de gebruikersovereenkomst hardware door werknemer.
  • Bij beëindiging/wijziging/vrijstelling van de werkzaamheden/functie is de werknemer verplicht de verstrekte hardware op de laatste werkdag aan [bedrijfsnaam] te retourneren.

 

 

Artikel 5: Wijzigingen             

Werkgever behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst hardware te herzien. Wijzigingen zullen schriftelijk aan werknemer worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra beide partijen voor akkoord hebben ondertekend.

 

Voorgaande gebruikersovereenkomsten hardware komen hiermee te vervallen.

 

Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden opgelost.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend te  Maasdijk, Gemeente Westland op 18-08-2018

 

Handtekening werkgever                                                                  Handtekening werknemer

 

 

 

Bedrijfsnaam                                                                                           Werknemer              

Tekenbevoegde

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: