Privacyreglement VTM Groep


Bij VTM respecteren wij uw privacy en begrijpen wij het belang van persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd door klanten, medewerkers en andere partijen. Wij garanderen een zorgvuldige behandeling van verstrekte gegevens, waarbij wij ons houden aan de eisen die de Nederlandse en Europese wetgeving (GDPR/AVG) stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.

Hieronder vindt u onze algemeen geldende principes voor de bescherming van uw privacy binnen VTM.

ALGEMENE BEPALINGEN

Dit is het privacyreglement van VTM Groep B.V., evenals de werkmaatschappijen behorend tot de VTM Groep B.V. die zich bezighouden met diensten op het gebied van Telecom en IT te weten de werkmaatschappijen VTM Services B.V. en M2M Services B.V.

In dit privacyreglement spreken we over VTM Groep B.V en daarmee worden direct ook de onderliggende werkmaatschappijen bedoeld.

Wanneer u gegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze opslaan en verwerken in overeenstemming met dit privacyreglement. Wij zullen uw gegevens steeds verwerken met inachtneming van de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

VTM Groep B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke. VTM Groep B.V. is gevestigd aan Honderdland 190, 2676 LT Maasdijk.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van IT, Telecom, Internet of Things, Cybersecurity en Business optimalisatie voor de zakelijke markt. Meer specifiek verwerken wij (persoons)gegevens:

 • Voor het uitvoeren van de met u overeengekomen dienstverlening;
 • Om een opdracht tot dienstverlening te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de VTM Groep of een dienstverlener van uw keuze voor de overeengekomen dienstverlening;
 • Om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Wanneer u ons kantoor bezoekt om de veiligheid van u en van onszelf te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan verplichtingen op grond van de Arbowet t.a.v. ontruiming bij een calamiteit;
 • Wanneer u bij ons solliciteert om de sollicitatieprocedure te kunnen inrichten en afronden;
 • Als we een werknemersrelatie met u zijn aangegaan, voor de naleving van wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.


WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

We verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u aan ons verstrekt.

Van opdrachtgevers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum, gegevens identiteitsdocument, e-mailadres en overige, gegevens voor het adequaat onderhouden van de relatie.

Van sollicitanten verwerken wij naam en contactgegevens, de gegevens van uw opleiding en ervaring. Wij verwerken ook andere gegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt.

Van bezoekers verwerken wij NAW gegevens, contactpersoon, telefoonnummer, mailadres, datum, tijd en reden van uw bezoek.

Van werknemers worden de volgende persoonsgegevens, voor zover relevant en noodzakelijk, verwerkt: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) arbeidsovereenkomst, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VOG. Alleen op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij specifieke medische gegevens van u, die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat u een allergie of epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in een noodsituatie.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van activiteiten en de inzet van onze diensten.

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die wij hebben ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers).

Wij verstrekken uw gegevens aan derden, indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of verplicht.

VERWERKERS

VTM Groep B.V. maakt voor haar dienstverlening gebruik van Verwerkers. Met alle Verwerkers sluit VTM Groep B.V. een Verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de wetgeving daaraan stelt.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven, of voor zover dit anderszins bij of krachtens de wet is toegestaan.

Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving.

  Gegevens van opdrachtgevers bewaren wij, afhankelijk van de betreffende dienstverlening, variërend van 6 maanden einde van de dienst tot 10 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

 • Gegevens van medewerkers bewaren wij tot 7 jaar na einde van het dienstverband. Gegevens van sollicitanten bewaren wij tot 4 weken nadat de functie is vervuld, tenzij wij u toestemming vragen gegevens in portefeuille te mogen houden. Gegevens van bezoekers bewaren wij tot 24 maanden na uw bezoek, tenzij u na uw bezoek een relatie van VTM wordt.

Op deze termijnen kunnen uitzonderingen van toepassing zijn op basis van wetgeving of het algemeen belang van VTM.

PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

VTM Groep B.V. neemt geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op basis van profilering of geautomatiseerde processen.

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDING

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking en eisen ook van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen, ongeacht of deze verwerking in Nederland of daarbuiten plaatsvindt.

Deze maatregelen omvatten zowel technische als organisatorische maatregelen. Bij technische maatregelen valt onder meer te denken aan fysieke en wachtwoordbeveiliging. Bij organisatorische maatregelen gaat het bijvoorbeeld om beperking van de toegang tot gekwalificeerd personeel met geheimhoudingsplicht. De genomen maatregelen waarborgen een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.

CERTIFICERINGEN

VTM Groep B.V. is houder van diverse certificeringen. Zie voor een actueel overzicht onze website.
Richtlijnen & certificeringen (vtmgroep.nl)

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Aangaande de door ons verwerkte persoonsgegevens heeft u het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar, een en ander onder de beperkingen en de uitsluitingen die de toepasselijke wetgeving daaraan verbindt.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, of wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft, stuurt u dan een bericht aan:

VTM Groep B.V.
t.a.v. Privacy Officer
Honderdland 190
2676 LT Maasdijk

Dat kan ook per e-mail: privacy@vtmgroep.nl

COOKIE STATEMENT VTM GROEP B.V.

Ons Cookie statement is opgenomen in een separaat document op de website. Dit is te raadplegen op Cookiestatement VTM Groep.

WIJZIGINGEN PRIVACYREGLEMENT

Wij kunnen dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Wij raden u aan het privacyreglement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele VTM beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens.

Privacyreglement VTM Groep - PDF

U kunt ons privacyreglement ook downloaden als PDF-document.
Download hier ons privacyreglement.