Terug

Reglement VTM Ride

 • De VTM Ride is een toertocht en geen wedstrijd.
 • Deelnemers dienen op de dag van de tocht de 16-jarige leeftijd te hebben bereikt.
 • Deelname op fietsen met hulpmotor/trapondersteuning is niet toegestaan. De fiets dient volledig door menselijke (spier)kracht te worden voortbewogen.
 • Deelname met voertuigen op meer dan twee wielen en/of op tandems, ingericht voor het vervoer van meer dan twee personen, is zonder voorafgaande toestemming van het bestuur niet toegestaan.
 • Deelname of het meefietsen in de tocht door anderen dan rechtmatige deelnemers is verboden.
 • Het dragen van een fietshelm is verplicht.
 • De deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt. Deelnemers vrijwaren de organisatie (VTM) en personen, die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, tegen aanspraken van derden. Deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
 • De deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen.
 • Deelnemers dienen de aanwijzingen van politie en organisatie onverwijld op te volgen.
 • Starttijd is vermeld op de website.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om de route, de start- en finishplaatsen en starttijden te wijzigen of de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 • Deelnemer verklaart:
  - kennis te hebben genomen van dit reglement en zich daaraan te houden
  - voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond en getraind te zijn
  - over deugdelijk materiaal te beschikken
  - akkoord te gaan met gebruik van foto- en filmmateriaal ten behoeve van promotionele doeleinden.
  - door je in te schrijven heb je afgezien van je portretrechten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de VTM Toertocht.

Basisafspraken en tekens

Wij hebben een aantal basisafspraken voor de veiligheid die je kunt downloaden. Deze zijn opgesteld door de NTFU Wielersportbond.