Voorbeeld Telefonie & Internet beleid

Dit document dient als voorbeeld voor een eigen te ontwikkelen beleid aangaande het gebruik van mobiele telefonie en internet binnen uw organisatie.

Het is bedoeld om u te inspireren en aan het denken te zetten over de zaken welke komen kijken bij het verstrekken van telefonie en internet apparatuur aan medewerkers binnen uw organisatie. U dient ieder punt in dit voorbeeld zelf af te wegen en op maat te maken voor uw organisatie.

VTM adviseert het beleid te combineren met een gebruikers overeenkomst of bevestiging van ontvangst welke door medewerker wordt ondertekend en waarin verwezen wordt naar het geldende beleid, personeelshandboek of enige andere regeling welke van toepassing is.

VTM accepteert geen enkele aansprakelijkheid aangaande dit voorbeeld document, bepalingen in dit document en/of gevolgen van het gebruik van dit voorbeeld beleid voor uw organisatie.


Voorbeeld beleid

 1. Algemene bepalingen
 • Werkgever verstrekt aan werknemer de apparatuur ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden van de dienstbetrekking.
 • De apparatuur is eigendom van werkgever en wordt in bruikleen gegeven aan werknemer.
 • Dit beleid bepaalt de nadere bepalingen waaronder werknemer de apparatuur kan gebruiken.
 • Door ondertekening van de gebruikersovereenkomst / bevestiging van ontvangst aanvaardt werknemer alle bepalingen in dit beleid.

 1. Aard en uitvoering
 • Het type apparatuur en het abonnement wordt door werkgever vastgesteld en aangeschaft. Het type apparatuur en het abonnement is gespecificeerd in de gebruikersovereenkomst / bevestiging van ontvangst.

 1. Rechten en plichten werknemer
 • Werknemer verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden.
 • Werknemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de apparatuur.
 • Tijdens een ziekteperiode van de werknemer van 6 weken of langer, moet de apparatuur ingeleverd worden bij werkgever.
 • Het is werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de direct leidinggevende de apparatuur tijdens verlof mee te nemen naar het buitenland.
 • Het is werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever wijzigingen in de configuratie van de apparatuur aan te brengen.
 • Het is werknemer verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de bedrijfsdoelstellingen of het aanzien van de werkgever schade (kunnen) berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden.
 • Werknemer is op de hoogte dat werkgever het gebruik van de apparatuur door de werknemer controleert op het zakelijk gebruik van de apparatuur. Door ondertekening van deze overeenkomst stemt de werknemer in met deze controle. Tevens verklaart werknemer zicht bereid alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om het zakelijk gebruik te kunnen onderbouwen.
 • Werknemer verklaart zich akkoord dat, indien gehandeld in strijd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst, de naheffingsaanslagen loonheffing en een bedrag ter grootte van de correctienota’s werknemersverzekeringen inclusief eventuele boeten en rente die als gevolg van dit handelen worden opgelegd aan werkgever, zullen worden verhaald op werknemer.

 1. Gebruik apparatuur
 • [Optie 1] De werknemer wordt voor de uitoefening van zijn dienstbetrekking de apparatuur ter beschikking gesteld die werknemer voor minder dan € [bedrag] per jaar voor privé doeleinden gebruikt. Bij het belastbare loon van de werknemer wordt maandelijks een bedrag van € [bedrag] geteld voor het privégebruik van de mobiele telefoon.
 • [Optie 2] De werknemer wordt voor de uitoefening van de dienstbetrekking een mobiele telefoon ter beschikking gesteld die werknemer uitsluitend voor zakelijke doeleinden dient te gebruiken.

 1. Telefoongedrag
 • Werknemer dient de GSM-gebruikersvoorschriften op locaties ten aanzien van klanten of andere relaties te respecteren.
 • Het downloaden van ringtones, achtergronden, e.d. is niet toegestaan.
 • Het is werknemer verboden te telefoneren in de auto zonder gebruikmaking van een carkit dan wel een handsfreeset. Niet handsfree bellen zal onder alle omstandigheden worden aangemerkt als bewust roekeloos handelen. Werkgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor zaak- of letselschade als gevolg hiervan, tevens zijn boeten voor rekening van werknemer.

 1. Diefstal en beschadiging
 • Werknemer dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen, zoals periodieke wachtwoorden, virusscanner, firewall en dergelijke ter bescherming van data op de apparatuur.
 • Werknemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van de apparatuur.
 • In geval van schade of diefstal van de apparatuur is werknemer verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij werkgever te melden. Werknemer dient verder het gebruik onmiddellijk te laten blokkeren via de klantenservice van de provider of de interne contactpersoon. Als contractant draagt werkgever het risico voor misbruik na diefstal, mits aan het hiervoor gestelde is voldaan.
 • Werknemer kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid.

 1. Termijn van gebruik
 • Werknemer dient de apparatuur binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij beëindiging van het dienstverband of functieverandering op eerste verzoek in volledige staat te retourneren. Bij verzuim hiertoe, verbindt werknemer zich tot betaling van de rest(boek)waarde van de apparatuur aan werkgever.
 • Indien werknemer na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door werkgever niet onmiddellijk voldoet aan een verzoek van werkgever tot teruggave van de apparatuur, verbeurt werknemer een boete van € [bedrag] voor iedere dag, dat werknemer, na bij aangetekende brief door werkgever vermaand te zijn, aan zijn verplichtingen niet voldoet.


Indien één van de genoemde gevallen in deze gebruikersovereenkomst zich voordoet, is werkgever bevoegd een geschil betreffende de teruggave van de apparatuur aan het oordeel van de President van de arrondissementsrechtbank te [Plaats], rechtsprekende in kort geding, te onderwerpen.

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart werknemer dat hij gevolgen van deze overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.

 

Terug naar overzicht

icon hostedtelefonie

Deel dit artikel via: