Algemene Voorwaarden WIFI

Algemene voorwaarden WiFi VTM

Lees de onderstaande Algemene Voorwaarden van het gratis WiFi netwerk voordat u gebruik maakt van het netwerk. De Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het draadloze netwerk.

Door te klikken op "Aanmelden" op het Wi-Fi System sign-up pagina bevestigt u dat u de Algemene Voorwaarden WiFi VTM hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, is het niet toegestaan ​​om de VTM Hotspot te gebruiken . De Algemene Voorwaarden zijn tevens te vinden op de internetsite: www.vtmgroep.nl. De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast..

1. Definities

1.1 VTM Hotspot: de dienst waarbij Eigenaar de Gebruiker op de Hotspot-locaties via het WiFi 
 netwerk van Eigenaar toegang verschaft tot het internet.
1.2 Gebruiker: een natuurlijke persoon die van een VTM Hotspot gebruik maakt.
1.3 Hotspot-locaties: het bereik van een het WiFi netwerk bij VTM.
1.4 Eigenaar: VTM Groep B.V., Honderdland 190, 2676LT, Maasdijk.

2. Gebruik van een VTM  Hotspot

2.1 Aan het gebruik van een VTM Hotspot zijn geen kosten verbonden.
2.2 De VTM Hotspots zijn bedoeld voor bezoekers die op het Internet websites/informatie 
 willen opzoeken, e-mails of sociale media berichten willen ophalen, lezen of verzenden.
2.3 Het gebruik van een VTM Hotspots buiten de locatie is verboden.
2.4 De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan en Eigenaar kan geen garanties geven over het 
 bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en beschikbaarheid van het netwerk en of
 daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de gebruiker en het WiFi netwerk tot
 stand kan worden gebracht. Eigenaar biedt geen ondersteuning bij opzetten van een verbinding
 op apparaten van derden.
2.5 De Gebruiker zal er voor zorgdragen dat geen hinder en geen schade aan andere gebruikers van
 de VTM Hotspot, het internet en het netwerk wordt veroorzaakt.
2.6 Het is de Gebruiker verboden om via het netwerk:
 (a) Een device te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het Internet;
 (b) Peer-to-peer verbindingen en streaming dataverkeer tot stand te brengen;
 (c) Spam te verzenden, zoals grote hoeveelheden e-mail berichten te verzenden of te posten op  
 nieuwsgroepen;
 (d) virussen, trojan horses, key loggers of soortgelijk te verspreiden;
 (e) massa mail te verzenden, waaronder inbegrepen het verzenden van grote hoeveelheden
 ongevraagde e-mail berichten naar één e-mail adres of servers met een specifiek IP-adres;
 (f) materiaal van (kinder)pornografische aard, discriminerende en/of racistische uitingen te
 verspreiden;
 (g) personen te stalken of op andere wijze ongewenst te benaderen;
 (h) zonder toestemming toegang te verwerven tot andere computers, telefoons of
 computersystemen;
 (i) inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 (j) een VTM Hotspot geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen dan wel op
 enigerlei wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.
2.7 Eigenaar registreert surfgedrag en blokkeert websites indien deze naar haar mening in strijd zijn 
 met de goede zeden en/of de openbare orde.
2.8Eigenaar houdt zich te allen tijde het recht voor om de verbinding te verbreken.

3. Garantie & aansprakelijkheid

3.1 Het gebruik van een WiFi hotspot is voor eigen risico van de Gebruiker.
3.2  Het dataverkeer via het netwerk geschiedt onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt)
 worden geregistreerd of anderszins waargenomen of opgeslagen. Eigenaar aanvaardt geen
 aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer. 

3.3 De Gebruikers is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop 
 aanwezige software/bestanden.
3.4   Eigenaar is nimmer aansprakelijk voor eventueel uitval van het internet of netwerk en/of verlies
 van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
3.5 Eigenaar is nimmer aansprakelijkheid voor (in)directe schade als gevolg van het gebruik van een
 WiFi Hotspot van Eigenaar.
3.6  Eigenaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar
 de Gebruiker zich middels een VTM Hotspot toegang tot verschaft.
3.7     De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Eigenaar lijdt als gevolg van een handelen of 
 nalaten in strijd met de onderhavige bepalingen en zal Eigenaar vrijwaren voor aanspraken van
 derden jegens Eigenaar als gevolg hiervan.

4. Privacy

4.1 Eigenaar verwerkt alleen de gegevens van de Gebruiker (MAC adres en loggegevens) die in het
kader van het gebruik van een VTM Hotspot worden verkregen. Eigenaar slaat deze gegevens op in overeenstemming met de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Voor zover de  gegevens persoonsgegevens zijn, bewaart Eigenaar deze niet langer dan nodig voor de VTM Hotspot. In beginsel, verstrekt Eigenaar geen gegevens aan derde partijen, tenzij Eigenaar in het kader van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt tot het beschikbaar stellen van gegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten of Eigenaar hiertoe verzocht wordt door politie en/of autoriteiten en Eigenaar in redelijkheid meent de verzochte gegevens te moeten verstrekken. De Gebruiker heeft het recht Eigenaar te verzoeken hem/haar mede te delen of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de VTM Hotspot. De Gebruiker heeft het recht Eigenaar te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijden of af te schermen. Voor dergelijke verzoeken kan de Gebruiker een brief met een kopie van een geldig identiteitsbewijs zenden aan:

VTM Groep B.V.
Honderdland 190
2676LT Maasdijk

5. Buitengebruikstelling

5.1 Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, is Eigenaar gerechtigd de
 Gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling uit te sluiten dan wel af te sluiten van het
 netwerk.

 Eigenaar is gerechtigd om het netwerk dan wel een VTM Hotspot om haar moverende
 redenen per direct te beëindigen.

 Eigenaar heeft het recht het draadloos netwerk op ieder moment te deactiveren voor onderhoud. 

6. Overig

6.1 Eigenaar is gerechtigd haar rechten en verplichtingen ten aanzien van een VTM Hotspot
 over te dragen aan een derde.

6.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Eigenaar worden gewijzigd.

6.3 Op deze Algemene Voorwaarden en voor het gebruik van een VTM Hotspot, is Nederlands  recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd bij de rechtbank te Den Haag.

 

Terug naar overzicht

Deel via: