Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Op 9 november is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) in werking getreden. De Wbni is erop gericht de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, de gevolgen van cyberincidenten te beperken en zo ook maatschappelijke ontwrichting te voorkomen.

De wet verplicht aanbieders van essentiële diensten, zoals bijvoorbeeld AED’s, en digitale dienstverleners (DSP’s) maatregelen te nemen om hun ICT te beveiligen tegen incidenten. Bovendien geldt in geval van ernstige incidenten een meldplicht bij het Nationaal Cyber Security Centrum. Voor DSP's geldt deze meldplicht bij het Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

De wetgeving moet bijdragen aan goed zicht op grote digitale veiligheidsincidenten. Dit geldt met name voor incidenten bij de Rijksoverheid en vitale aanbieders. Tevens moet de wet zorgen voor meer eenheid in beleid over netwerk- en informatiebeveiliging. Grote digitale veiligheidsincidenten kunnen grote consequenties hebben voor onze samenleving en economie kunnen hebben. De Wbni is er op gericht om de gevolgen van cyberincidenten te beperken en zo ook maatschappelijke ontwrichting te voorkomen.